Etický kódex

Etický kódex časopisu Break

 

I. Základné hodnoty

1. Pre prácu redaktora sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
2. Zásadami, ktorými sa redaktor Breaku riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť a zodpovednosť.
3. Redaktori časopisu Break, ako aj externí prispievatelia, sa uvedenými hodnotami riadia aj mimo pracoviska a udržiavajú tak dobré meno redakcie. Sú tiež povinní dodržiavať právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

II. Výkon povolania

1. Redaktor nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Dôsledne overuje každú informáciu, ktorú zverejní.
2. Redaktor pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou neprijíma dary alebo iné výhody, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a objektivitu, alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie jeho práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách a iných podujatiach určených verejnosti a zástupcom médií.
3. Redaktori aj externí spolupracovníci smú prijať vstupenky od mediálnych partnerov iba na tie podujatia, ktoré súvia s výkonom ich práce.
4. Ak redaktor zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.
5. Redaktor má právo na osobnú integritu. Ak sa ocitne v konflikte záujmov, najmä ak pracuje na úlohe, ktorá sa týka jeho rodiny, blízkych, obchodných alebo podnikateľských záujmov, informuje o tom redakciu. Ak redakcia rozhodne, že napriek konfliktu záujmov má redaktor na úlohe ďalej pracovať, primeranou formou o tom informuje verejnosť.

III. Redakčná činnosť

1. Inzercia a platené oznamy musia byť jasne označené. Redaktor nesmie svojím menom podpísať alebo pod svojím menom zverejniť platenú
inzerciu alebo oznam, ktoré by mohli vyvolávať dojem, že ide o nezávislé autorské dielo redaktora.
2. Ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje o aktivitách svojho majiteľa, primeranou formou o tom informuje verejnosť. Redaktor nesmie využiť vo svoj prospech informácie, ktoré získal pri výkone práce, pokiaľ neboli zverejnené.

IV. Objekt záujmu

1. Redaktor bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby bez jej súhlasu; nesmie znižovať jej dobré meno, česť a dôstojnosť.
2. Redaktor nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.

V. Zdroje informácií

1. Novinár získava textové, zvukové, zvukovoobrazové a obrazové záznamy a podklady pre články a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je redaktor časopisu Break. Na nahrávanie telefonického rozhovoru vopred upozorní.
2. Redaktor časopisu Break pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s médiami, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii. Redaktor má povinnosť nezneužívať dôveru spomenutých osôb.
3. Ak respondent požaduje autorizáciu, redaktor je povinný ho informovať, že v rámci nej je možné len spresnenie priamych citácií respondenta, nie zmena významu odpovedí alebo vyčiarknutie odpovedí, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli.

VI. Redakcia

1. Zodpovedné osoby v riadiacich pozíciách rešpektujú názorovú rôznorodosť a rovnosť príležitostí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, etnický pôvod, sociálne postavenie, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie, politickú, spoločenskú a kultúrnu príslušnosť novinárov.

VII. Cenzúra

1. Cenzúra je nezlučiteľná s etickými pravidlami novinárskej práce a zakazuje sa.
2. Vedenie každej redakcie má právo rozhodovať o témach, ktorým sa členovia a prispievatelia redakcie budú venovať, určovať spôsob ich spracovania a rozhodnúť o nezverejnení diela. Redigovanie ani editovanie textov, obrázkov, programov a iných zvukových a obrazových diel sa nepovažuje za cenzúru.